חיפוש ספר
גודל אות גדול יותר גודל אות גדול  גודל אות רגיל
  » כל הספרים
  » ספרות מקור
  » ספרות מתורגמת
  » עיון
  » מסעות
  » שירה
  » אוכל
  » ילדים
  » אמנות
  » כל הסופרים
  » סופרים ישראלים
  » סופרים מתורגמים
  » על הסדרה
  » ספרי הסדרה
  » סופרי הסדרה

»  כללי
אתר זה ("האתר") שייך לחברת חרגול הוצאה לאור בע"מ ("חרגול"). כל כניסה לאתר ושימוש בו על ידך ("המשתמש") כפופים לתנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת. חרגול שומרת לעצמה את הזכות המלאה לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

»  זכויות יוצרים
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, ולרבות ללא הגבלה בטקסטים ובקטעי הסיפורים הכלולים בו, בקבצים הגרפיים, בתוכנות, ביישומים ובכל חומר אחר הכלול באתר ("התכנים"), הינן בבעלות חרגול או של נותני הרישיון שלה. . אין בשימוש באתר זה כדי להעניק למשתמש רישיון כלשהו בזכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר ו/או בתכנים. למען הסר ספק, אין לצלם, להעתיק, להקליט, לשכפל או להפיץ בכל דרך שהיא ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני, את התכנים ו/או קטעים כלשהם מאתר זה, וכן אין לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בתכנים ו/או באתר, כולם או חלקם, ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, מחרגול.

»  סימני מסחר
"חרגול", "חרגול פלוס" ו-"Xargol Books" הינם סימנים מסחריים של חרגול, ואין לעשות בהם, ו/או בלוגואים (סמלילים) שלהם כל שימוש ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, מחרגול.

»  רשיון לחרגול
כל תוכן שיישלח על ידי המשתמש לאתר, ובכלל זה הודעות, דברי דואר אלקטרוני, תשובות לשאלות, פידבקים וכיו"ב ("הודעות המשתמש"), יהיה בכפוף לרישיון בלתי מוגבל מאת המשתמש לחרגול לעשות שימוש מכל סוג שהוא, ולרבות שימוש מסחרי, בהודעות המשתמש.

»  קישורים
האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים על ידי חרגול, אלא בידי צדדים שלישיים. אין לחרגול שליטה על אתרים אלה, אין היא נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם ואיננה מתחייבת כי כל הקישורים באתר יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. כמו כן, אין בהכללת קישורים אלה באתר זה משום אישור לחומר המופיע באתרים האמורים, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי אתרים אלה.

»  פרטיות
חרגול רשאית להשתמש בפרטים המזהים אישית את המשתמש שיוזנו על ידי המשתמש או יושגו באמצעות "cookies" לצורך שיפור השירותים באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש.

»  שיפוי
המשתמש מתחייב כי ישפה את חרגול, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, מעניקי הרישיון הקשורים בה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד הוצאת משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

»  מיאון אחריות
האתר והתכנים עשויים להכיל אי דיוקים, שגיאות דפוס ו/או טעויות מכל מין וסוג, ובכלל זה לגבי מחירים, זמני אספקה, כתובות ומספרי טלפונים. השימוש באתר ובתכנים נעשה על ידי המשתמש על בסיס "כמות שהוא", בלא כל התחייבות מצד חרגול, לרבות ללא הגבלה - ללא אחריות בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ו/או אי הפרה. בשום מקרה לא תחול על חרגול אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או בתכניו, בין שהעילה מבוססת על דיני חוזים, נזיקין, אחריות מוחלטת או כל עילה אחרת.

»  כללי
(א) על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי, וכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר ו/או בתכניו או קשורה באלה תובא בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו; (ב) אין בשימוש באתר זה כדי ליצור קשרי יזמות, שותפות, העסקה או סוכנות בין המשתמש לבין חרגול, או כדי לתת רשיון כלשהו בתכניו; (ג) אם ייקבע כי חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו תקף או שאינו אכיף, אזי הסעיפים שנשללו תוקפם או שאינם אכיפים ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה; (ד) תנאי שימוש אלה מחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית בהקשר לאתר ו/או לתכניו.

© כל הזכויות שמורות, תשס"ה - 2005 לחרגול הוצאה לאור בע"מ.

אנתרופולוג ישראלי נמלט מהארץ, מזכרונות מרים שרודפים אחריו, ומוצא מקלט בג'ונגלים של האמזונס, בחיקו של שבט אינדיאני מבודד. מעבר לכל עץ, בהמשכו של כל שביל הנעלם בסבך, ממתינים לו סודות שעליו לפענח, שרידים של תרבויות מפוארות שהיער בלע, חידות ואותות. יצר המוות המקנן בו פותח בפניו דרכים נסתרות, המובילות אותו אל לב היער - אל המקום שבו הזמן נסדק והעצים בוכים.

בזמן הקרוב לא מתוכננים אירועים.

אתם מוזמנים להצטרף
למועדון חרגול ולקבל בדוא"ל מידע על אירועים עתידיים וספרים חדשים.